photo_2019-06-22_13-10-36.jpg

شرح پروژه

توسعه میدان  نفتی سپهر – جفیر در سه فار و دستیابی به تولید نهایی ۱۱۰,۰۰۰ بشکه در روز نفت خام
شرح کوتاه محل اجرای پروژه

قراداد توسعه میدان نفتی سپهر – جفیر در اسفند ۱۳۹۶ در قالب قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت گسترش انرژی پاسارگاد امضا گردید. این شرکت پروژه را به یکی از شرکتهای زیر مجموعه خود به نام شرکت اکتشاف, توسعه و تولید پاسارگاد واگذار نمود.
در این پروژه شرکت هیربدان به عنوان بازوی مهندسی و مدیریت در بخش تاسیسات سطح الارضی فعالیت می نماید.

محدوده کاری:

۱- انجام طراحی مفهومی (در حال اتمام)
۲- انجام طراحی تفصیلی سیویل چاههای اولیه, جاده های دسترسی و محل کمپ مسکونی ( در حال انجام)
۳- تهیه اسناد مناقصه FEED, Post FEED Engineering و همچنین نظارت کارگاهی ( به اتمام رسید)
۴- تهیه اسناد مناقصه و برگزاری مناقصه ژئوتکنیک ( به اتمام رسید)

۵- تهیه شرح کار توپوگرافی( به اتمام رسید)
۶- تهیه شرح کار مناقصه هیدرولوژی ( در حال انجام)

ماهیت پروژه:

توسعه میدان

اهداف پروژه:

– دستیابی به تولید ۳۶,۰۰۰ بشکه در روز در فاز اول
– افزایش تولید به ۱۱۰,۰۰۰ بشکه در روز در فاز دوم
– افزایش ضریب ازدیاد برداشت در فاز سوم

بخشهای مختلف پروژه:

۱- مطالعات تحت الارضی
۲- حفاری
۳- سطح الارضی