پروژه احداث واحدهای یوتیلیتی و آفسایت اوره و آمونیاک سوم پتروشیمی شیراز

پروژه احداث واحدهای یوتیلیتی و آفسایت اوره و آمونیاک سوم پتروشیمی شیراز به منظور تأمین تأسیسات جانبی واحدهای فرایندی، توسط شرکت پتروشیمی شیراز در قالب یک قرارداد «طرح و ساخت…
اطلاعات بیشتر