پروژه طراحی و خرید کوره های پیش گرمکن غیر مستقیم واحدهای بهره برداری اهواز

پروژه طراحی و خرید کوره های غیر مستقیم واحدهای بهره برداری اهواز، توسط شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در قالب یک قرارداد طراحی و خرید (EP) در سال ۱۳۸۶…
اطلاعات بیشتر