ششمین دوره کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو با عنایت به شرایط حاضر کشور پس از همه گیری ویروس کرونا

ششمین دوره کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو با عنایت به شرایط حاضر کشور پس از همه گیری ویروس کرونا، به عنوان اولین کنگره مجازی حرفه­ ای ایران در…
اطلاعات بیشتر