مميزي جايزه دور نهم تعالي پروژه برتر ايران توسط انجمن مديريت پروژه ايران

سايت ويزيت و مميزي پروژه خط لوله گاز اهواز – خرمشهر – شلمچه توسط تيم ارزيابي انجمن مديريت پروژه ايران در تاريخ هاي ۲۱ الي ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۹ در دفتر مرکزي شرکت هيربدان